Zastav, pohlédni a vrať se :..

Vítám Vás u nás :-)

Šla jsem dnes městem:

IMG_20180214_123158a i když je květ mrazem šlehnutý, byl to krásný pozdrav…

IMG_20180214_123107 Dnes začala doba postní. Tak jsem nakoukla k papeži Františkovi. Ach, to bylo ;-)

     Zastav  se trochu, zanech toho spěchu a nesmyslného shonu, který naplňuje duši hořkostí pocitu, že se nikdy nikam nedojde. Zastav, zanech této povinnosti žít uspěchaným způsobem, který rozptyluje, rozděluje a ničí čas rodiny, čas přátelství, čas dětí, čas prarodičů, čas vděčnosti.. čas Boží.

     Zastav trochu tu nutnost ukazovat se a být všemi viděn, být neustále na odiv, který znemožňuje mít na paměti hodnotu niternosti a usebranosti.

     Zastav trochu ten sebevědomý pohled, prchavé a přezíravé komentování, které se rodí ze zapomenutí na jemnost, laskavost a úctu při setkání s druhými, zejména slabými, raněnými a také  těmi, kdo jsou ponořeni ve  hříchu a pochybení.

     Zastav trochu to nutkání chtít všechno kontrolovat, všechno vědět a všechno zničit, jež se rodí ze zapomnění na vděčnost za dar života a tolika obdrženého dobra.

     Zastav  trochu ten ohlušující lomoz, který působí zakrnění, otupuje náš sluch a znemožňuje pamatovat na tvořivou a úrodnou moc mlčení.

     Zastav trochu to šíření sterilních a neužitečných emocí, které plynou z uzavřenosti a sebelítosti, znemožňují vycházet druhým v ústrety a vzájemně sdílet těžkosti a utrpení.

     Zastav prázdnotu toho, co je přechodné, pomíjivé a prchavé a bere nám kořeny, vztahy, smysl putování i vědomí, že jsme stále na cestě.

     Zastav, abys pohlédl a rozjímal!

 

     Pohleď  na znamení, jež zabraňují vyhasnout lásce, oživují plamen víry a naděje; na tváře, které žijící jemnocitem a dobrotou Boha, jenž působí mezi námi.

     Pohleď na tváře našich rodin, které se den za dnem neustále nasazují, s obrovským úsilím putují  životem a uprostřed spousty nedostatků a nesnází nevynechají jediný pokus, aby ze svého domova činily školu lásky.

     Pohleď na tváře, jež nás interpelují: na naše děti, naše mladé, kteří jsou plni budoucnosti a naděje, plni zítřků a možností a potřebují oddanost a ochranu. Živé ratolesti lásky a života, které si nepřetržitě hledají cestu mezi našimi přízemními a sobeckými kalkuly.

     Pohleď na tváře našich starých, zbrázděné časem a uchovávající živou paměť našeho lidu. Tváře činorodé Boží moudrosti.

     Pohleď na tváře našich nemocných a množství těch, kteří se o ně starají; tváře, které nám ve své křehkosti a služebnosti připomínají, že hodnota žádného člověka nemůže být nikdy redukována na otázku kalkulu či užitku.

     Pohleď na litující tváře těch, kdo se snaží odčinit svá pochybení a přečiny, proměnit situaci svojí ubohosti i bolesti a jít dál.

     Pohleď a rozjímej  o tváři Ukřižované Lásky, která nepřestává z kříže rozdávat naději, podávat ruku těm, kdo se cítí křižováni a ve svém životě zakoušejí tíži selhání, rozčarování a zklamání.

     Pohleď a rozjímej o konkrétní tváři Krista ukřižovaného z lásky ke všem bez výjimky. Ke všem? Ano, ke všem. Pohled na Jeho tvář je nadějným pozváním této postní doby k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace. Tato tvář nás nabádá volat: Boží království je možné!

 

     Zastav, pohleď a vrať se. Vrať se do domu svého Otce. Vrať se beze strachu do toužebné a otevřené náruče svého Otce, který překypuje milosrdenstvím a očekává tě (srov. Ef  2,4)!

     Vrať se! Beze strachu: tato doba je příhodná pro návrat domů, do domu „Otce mého i vašeho“ (srov. Jan 20,17).  Je to doba určená našemu srdci, aby se nechalo pohnout. Setrvat na cestě špatnosti je pouze pramen zklamání a smutku. Pravý život je zcela jiný a naše srdce to dobře ví. Bůh neochabuje, ani neochabne v podávání ruky (srov. Misericordiae Vultus, 19).

     Vrať se a beze strachu zakoušej hojivou a smírnou Boží něhu! Nech Pána, aby uzdravil rány hříchu a uskutečnil proroctví adresované našim otcům: »Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa« (Ez 36,26).

     Zastav, pohleď a vrať se.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27200

Kejt

 

 

Týden pro lásku

Vítám Vás u nás :-)

IMG_20180126_155704

 

IMG_20180126_155708

 

 

14. února začíná doba postní a protože mi do rukou přišlo těchto pár slov, posílám Vám je už dnes:

V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje,

ale kdo více miluje,

kdo umí z lásky odpouštět s vědomím,

že on sám potřebuje odpuštění od lidí i od Boha.

(Mons. Jan Graubner)

 ;-)

IMG_20180212_061558

 

IMG_20180212_061537

Mějte se hezky a  přeji Vám pěkný týden :-)

Těším se příště Kejt

Zahrneš mě radostí

Vítám Vás u nás :-)

IMG_20180125_071439

IMG_20180125_071510

V oslavách včerejšího svátku se mohlo v kostelích číst čtení buď ze dne nebo z památky. A byť se četlo ze dne, nedá mi to… zazněl krásný žalm…moc, moc se mi líbí :

Odpusť Pane, co jsem zavinil hříchem.

Šťastný je ten komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt.

Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, v jehož duši není klamu.

Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, svou nepravost jsem nezatajil. Řekl jsem : „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti.“

A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.

Proto se bude k tobě modlit každý zbožný v čas tísně.

Až budou dorážet přívaly vod,  k němu nedosáhnou.

Tys mé útočiště,

ušetříš mě úzkostí,

zahrneš mě radostí ze záchrany.

Tak se mějte hezky… s vnitřním vědomím Boží blízkosti, záchrany, jistoty, že až budou dorážet přívaly vod… k němu nedosáhnou ;-)

Těším se příště Kejt

Don Bosko a jeho narození pro nebe

Vítám Vás u nás :-)

Dnes je výročí 130 let narození Dona Boska pro nebe ;-)

když jsem byla mladší a četla si poprvé jeho životopis, všude jsem pak měla jeho větičky pro povzbuzení. dnes zůstala jedna:

DSCF0027

 

Otázkou zůstává, zda jsem hodnější, ale pravdou je, že věkem slova prorůstají do srdcí.

DSCF0028

 

DSCF0029

 

DSCF0030

 

DSCF0124

Tak to jen pro dnešní den :-)

Mějte se hezky !

A těším se příště Kejt

Převlékání kabátu

Vítám Vás u nás :-)

Tak mě včera pohladilo čtení z Písma o obrácení svatého Pavla. Sv. Pavel- když byl ještě Šavel- soptil hrozbami a touhou zabíjet učedníky Páně. A Pán se dotkl jeho srdce… zastal se ho, když se to nelíbilo učedníkům- Jen jdi…Neboť on je nástroj, který jsem si vyvolil, aby o mě donesl zvěst pohanům,  králům a Izraelitům…

DSCF0053

 

 

DSCF0054

 

 

 

V knize 365 dní s o. Piem jsem četla:

A proč vlastně žijeme? Po zasvěcení, které jsme vykonali při křtu, cele patříme Ježíši Kristu. Mělo by tedy platit, že každá křesťanská duše by měla vnímat jako svůj vlastní výrok apoštola Pavla:

“ Můj život je Kristus.“

Já žiji pro Ježíše Krista, žiji pro jeho slávu, žiji, abych mu sloužil a abych ho miloval.

A když nám Bůh chce odejmout život, měli bychom to přijímat jako člověk, který má po tvrdé námaze obdržet odměnu a vítěznou korunu.

Okoušejme, ano, okoušejme, má drahá Rafaelino, vychutnávejme si tuto nejvznešenější dispozici duše velkého apoštola!

Ano, všechny duše, které opravdu milují Boha a které jsou odhodlány ke všemu kvůli lásce k Bohu, si uchovávají naději, že všechno se nakonec obrátí v jejich vlastní prospěch.

Snažme se stále o to, abychom dokázali ve všech událostech rozpoznávat nesmírně moudrý řád Boží prozřetelnosti,

adorujme ho

a naplňme svou vůli odhodláním k tomu, aby se trvale utvářela podle vůle Boží.

  Tak totiž budeme oslavovat nebeského Otce. To všechno bude k našemu prospěchu z hlediska věčného života. 

DSCF0039

 

Není to krásné?

Všechno vidět v nesmírně moudrém řádu Boží Prozřetelnosti a ve všech událostech na to pamatovat.

Učím se to ;-)

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Přivítání

Jmenuji se Kejt a vítám vás na našich stránkách, kde se dočtete, co mě těší a baví a jak žijeme v naší vesnici a s lidmi okolo nás...

Přála bych si, abyste se zde cítili dobře, odpočinuli a načerpali...Citáty, které mám ráda a které zde často používám a neuvádím je se jménem,
čerpám z kalendářů "Malá poselství" o.V.Kodeta. Kéž jsou malým poselstvím i pro Vás...

Zkus druhým ukázat srdečnou lásku a veselou tvář.
Ptáš se, jak se může člověk usmívat, když je srdce smutné?
Není podstatné, je-li tvoje srdce veselé nebo ne.
To není pokrytectví, neboť láska spočívá ve vůli.
sv.Vincenc z Pauly

obrázek

Aktuality

obrázek

obrázek

Archiv
„KUK“

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

Počasí

DnesZítraPozítříDalší den

Aktuální čas
Zde můžete nechat vzkaz